Home l News l Op-Eds l Features l Literary l Lighter Side l Letters l Search l About Us l Guestbook          Feb - March 2006

   

         
 

Ang Pamana ni Lolo Ino
By Charry Ann Gadon Pasion

Sa Bukir
By Daryl Faderogaya Famisaran

How Pinoys Got Spanish Names
By Fred Natividad

 

Sa Bukir

Daryl Faderogaya Famisaran

E-mail: dffamisaran@yahoo.com

Tong maisot pa ako ay hagto kami gi istar sa bukir it  Timbaon. Kag amo bayay ay natokor nagtutulay sa bagontor sa tunga it kakwadanan. Maruyomroyum pa ay narorongganey nako si tatay ag si nanay nak nagkakanta imaw ra't pukaw sa among maintik pang mga apas nak magpasalamat sa Ginoo sa pangamuyo nak imaw't ma bulig ra buno sa osa'g osa sa osang bilog ray nak adlaw nak pagpangabudlay.

Waya pa gani na subat kag adlaw ay nag bayahakey kag mga tankali sa tumbo't kado kag usa ay sa acasia nagsasabtanan nak nopay nag sisiling nak asing waya pa kamo natikotiko ay masubatey kag adlaw.

Kaming roha ni manong ay imaw ra't pas-an it rohang pasuk nak mapa-ilig sa bal-ong os-os sa hanrig nak hariin imaw't amo sag-uban. Pag abot roto ay so pagkadupit pang dorong rahon ag rag-ot kada ay amo anay ina limbasan it bagoy maghuyat nak mag ilig ray hanggang kami ay maka puno.

Pagkabubug-at rang pas-anon miski malip-ot yang nak kwadan kag amo sag-oban. Hupit kag amo likor sa mga inilwak nak tubi. Sa kada tikang pa tukar sa bagontor pa-uli sa bayay ay ka pilay ra ag kapoypoy kag baraso it kapipigong sa mahanlas nak hupit nak pasuk agor indig yubir. Kada napahuway anay kami ina pasanrig  sa puno-an it tawan ag mag pangmadabas.

Bodoboy kag madabas ag narogay kamit pang hiknit kada na abutan kamit ayaba ni nanay nak nag huhuyat it tubi nak a gamiton sa pag kaydo para sa amo pamahaw. Kada imaw ra namo't rali rali ni manong mag pas-an it tong amo sag-obanang pasuk ag sahoy ra't ingkib it hubay nak madabas.

Pagkahapon, bag-o mag ingkor kag adlaw sa sugbuhan ay naka onogey si nanay it paninghapon. Inggwa't yinagang hilaw nak batag ag isawsaw sa pakasam nak ing yuritan it iba ag sili. Indi ra mawar-an it inaslom si nanay nak tambo nak ing pahanlasan it kinudot nak usbor't kado ag tagabang. Kada masahoy ra kag amo higop ag mag popanaghoy ag mag pisngo-pisngo ag masamot kag rilam dahil maayat kag sili. Pagkatapos it paninghapon sa nag tugkarey nak gab-i ay narap-ong kami ni tatay para inggwa it suga si nanay ag si nene nak magpanghugas it pinggan. Ag mag ingkor kaming tanan sa marakong karosa sa irayum it bag-ong subat nak buyan ag hagto kami magkanta, magpasalamat nag oorasyon sa Ginoo ag mag pangamuyo ray nak kami'y ida bantayan sa among pagkapisok hanggang mag aga.

_________

Editor's Note: Daryl, 45, is a native of Dapawan, Odiongan, Romblon. He writes from Mindanao. He accidentally passed by Sanrokan News Magazine while tinkering with his computer. Read his letter to the editor

 
         
 About Romblon l Join Romblon List l Contact Us l Advertise With Us l Links l Feedback l Archives          


2002 - 2006  Sanrokan News Magazine is a publication of RDL-CLEAR (USA/Philippines) Romblon Discussion
List - Cultural, Livelihood & Educational Assistance for Romblon. All Rights Reserved

Disclaimer: The articles featured in this site are those of the authors and do not necessarily
reflect the opinions and views of editorial board of Sanrokan News Magazine or RDL-CLEAR.