Home l News l Op-Eds l Features l Literary l Lighter Side l Letters l Search l About Us l Guestbook          Feb - March 2006

   

         
 

Verses 1001

Verses 1002

His Blood Most Precious

Sugal ng Buhay

Kanogon

Sarawayon

Read Preface to the Compilation
Download Participant's Profile

POEMS

Onhan: Sa Diin Kaw Kadya?

Asi: Asin, Tubi, Buay ag Tudlo

Ini: Ang Gulong Kag Tawo

FEATURES

Onhan: Parola

Asi: Bagulayag

Ini: Arado o Libro

SHORT STORIES

Onhan: Ang Ginto nga Pangsulat

Asi: Sa Ruhang Maggi ag Osang Itlog

Ini: Itsura, Salamin ng Pagkatawo

 
Kanogon  
Daryl Faderogaya Famisaran
E-mail: dffamisaran@yahoo.com
 
miski hariing boho ako nayayaag,
miski pa sa yudo't kalibutan,
inding gador masikwil ling ak rila,
nak kag at' bisaya'y malimutan.
 
ni-o mang lingwahi kag ak masapoy,
ay nato ton-an ra't marali yang,
pero indi kinag saliborbor sa ak rila,
nak kag at' bisaya'y malimutan.
 
kung ako'y nabakasyon sa ato,
ay ako'y napapa ruhong,
dahil kag ato mga pusgo,
ay tagalogey kag sugrong.
 
imaw ra kag mga maguyang,
nag yuyuber nang rela't tinagalog,
asing indig sabto't inodiongan,
kaling ato mga budog?
 
pati kag ato mga hali sa bukir,
kung mag os-os sa banwa,
abe nato ay taga manila,
ay sos! na tagalog ra.
 
nag ngongot-ngot kag ak roghan,
kalilisor ra'g marasmason,
nak osang adlaw kung ako'y mag pauli,
ay wagitey kag odionganon.
 
KANOGON!
 
romblon pa kina aboy,
kung wagitey kag at' bisaya?
buko baga kahuhuda,
nak gur-an kita ninra?
 
inunhan, baraywan, matan karan!
romblomanon, sibuyanon, chad ina!
bantoanon, odionganon, asi doy!
palanggaon nato kag at' sariling rila.
 
masasalbar pa ra siguro nato,
kung kita'y mag binuligay,
matatadlong pa ra kag mga anak nato,
kung kita'y mag tuna ray.
 
__________

Editor's Note: Daryl, 45, is a native of Dapawan, Odiongan, Romblon. He writes from Mindanao. He accidentally passed by Sanrokan News Magazine while tinkering with his computer. Read his letter to the editor.

 
         
 About Romblon l Join Romblon List l Contact Us l Advertise With Us l Links l Feedback l Archives          


2002 - 2006  Sanrokan News Magazine is a publication of RDL-CLEAR (USA/Philippines) Romblon Discussion
List - Cultural, Livelihood & Educational Assistance for Romblon. All Rights Reserved

Disclaimer: The articles featured in this site are those of the authors and do not necessarily
reflect the opinions and views of editorial board of Sanrokan News Magazine or RDL-CLEAR.