Home l News l Op-Eds l Features l Literary l Lighter Side l Letters l Search l About Us l Guestbook          Feb - March 2006

   

         
 

Verses 1001

Verses 1002

His Blood Most Precious

Sugal ng Buhay

Kanogon

Sarawayon

Read Preface to the Compilation
Download Participant's Profile

POEMS

Onhan: Sa Diin Kaw Kadya?

Asi: Asin, Tubi, Buay ag Tudlo

Ini: Ang Gulong Kag Tawo

FEATURES

Onhan: Parola

Asi: Bagulayag

Ini: Arado o Libro

SHORT STORIES

Onhan: Ang Ginto nga Pangsulat

Asi: Sa Ruhang Maggi ag Osang Itlog

Ini: Itsura, Salamin ng Pagkatawo

 

Asin, Tubi, Boay ag Tudlo (Asi)

Jaynes Flores

 

Isag anay, Toto!

Kinang kuyon badey gui sil-ipa

(Buko ngasing pista)

Kinang ing nayosrok anay pilota

Usang busoy nak Amay Namon

Tuy-ugan 'yang baga.

 

Hala!

Ag magmukyate''y

Rahan-rahan yang 'Toto

Tuyar sa naghihimo-himong rayaga.

 

Anay, Toto!

Saplire it muyat kinang lusa

Sa pramas umil-il, uya man kutsara

Hanraan ka tudlo

(nagpanghinaw ka baga?)

 

Tuyar gani, Toto!

Ririan rahaong nagsisiga-siga

Sa primero agnanay 'yang baga

Pay ayhong sa yusong nagkikida-kida

Knag kita'y nayumak it batag nak sab-a

Tuyar gani, Toto!

Ibhi ra it guya.

 

Kinang uyan pabad-e yang

Tumikrag man sa ing rughan

Pasalamate 'yang baga sa Ida

Nak aber kina yang, ado gani'y inggwa ra!

 

Kinang boay hala, paranguya pa.

(Kung mahidlon man sa katonlan)

Rukrukan 'yang pirme sa ing rughan

Sinabwang kan-on kunyari'y tinola.

 

Tuyar nak gador, Toto?

Tudlo'y sa asin ririan

Ag pag hinidlon, rabunong katunlan

Kinang rukot sa tubi payutawa

Siguraduha yang

Kinang yusa badaey gui patikraga

Baoy ra guihapon

Hapri it bituka.

 

Toto, kinang paghungit sigeha yang!

Pobre kita, pasensya baga.

Pakaisipa yang nak

Kina'y tinolang rumayaga.

Tunla baga, Toto!

 
         
 About Romblon l Join Romblon List l Contact Us l Advertise With Us l Links l Feedback l Archives          


2002 - 2006  Sanrokan News Magazine is a publication of RDL-CLEAR (USA/Philippines) Romblon Discussion
List - Cultural, Livelihood & Educational Assistance for Romblon. All Rights Reserved

Disclaimer: The articles featured in this site are those of the authors and do not necessarily
reflect the opinions and views of editorial board of Sanrokan News Magazine or RDL-CLEAR.