Home l News l Op-Eds l Features l Literary l Lighter Side l Letters l Search l About Us l Guestbook          Feb - March 2006

   

         
 

Verses 1001

Verses 1002

His Blood Most Precious

Sugal ng Buhay

Kanogon

Sarawayon

Read Preface to the Compilation
Download Participant's Profile

POEMS

Onhan: Sa Diin Kaw Kadya?

Asi: Asin, Tubi, Buay ag Tudlo

Ini: Ang Gulong Kag Tawo

FEATURES

Onhan: Parola

Asi: Bagulayag

Ini: Arado o Libro

SHORT STORIES

Onhan: Ang Ginto nga Pangsulat

Asi: Sa Ruhang Maggi ag Osang Itlog

Ini: Itsura, Salamin ng Pagkatawo

 

Arado o Libro (Ini)

Onyong

 

Magtanum, mag-arado, magligis, magsuyod, magpilapil, mananggot kag mabunit. Kung puwede dugangan ang 24 oras, himuon nya para maukupahan ang tanan. Galupak ang karabaw, pero si tatang maabtik gihapon.

 

Sa iya painu-ino, kung magduyog, papaano makatapos ang pinalanggang puto nga onga? Nagbahoy siya nga waya gid makita ang hitsura ng iya mga maguyang. Nabugtuan ginhawa ang nanay ng siya hay nagguwa sa kalibutan. Sa sobrang kalangkag, nagbinayong ang tatay, nagmasakit kag naghunat bayon ang pag-uyok-uyok ng inda lapsag.

 

Naigoy ang pagbahoy kay gin ulipon ng iya mga hali.   Imbes nga mag-eskwela-ginapaarado, ginapatanum kag ginaparigaton ning isda sa banwa. Waya katakod, nagpamakayan sa mamumukot hasta napadpad sa Mindoro.

 

Nagsoltero hasta makapag-asawa.

 

Nang magkagiyera, naging suluguon ng mga Kano. Kay mahugod kag mabuot gin-agda nga magpa-Amerika. Sa kahadlok magsakay sa eroplano, pinili nya nga magpabilin sa iya pamilya. "You will never have this rare opportunity in your life!" hambay ng slang nga US Officer.

 

Sa niyan, establisado na ang iya mga kaongaan.

 

Naghigad ang mga tuig, indi siya makapati nga may magkup-kop sa iya nga hali nga nagatuyo ang tuha sa kalipay.

 

"Kahuga gid waya'y natapos! Waya'y maguyang!  Ang panambiton si Tatang kung "closing" nga nagasaka sa entablado para magtakod ribbon sa iya onga,

 

Bukon katitingaya ang pagiging istrikto ni Tatang sa mga onga pero bukon sa apo! Ginaapinan niya ini kung ginabuwayan.

 

Tuyo na katuig ang nagligad pero prisko pa gid ang iya mga handumanan.

 

Sayod ang iya kaongaan, malipay siya sa ikaduha nga kinabuhi kay napamatuuran ang iya pirme sermon: mas malupos ang gaarado, galigis kag magsuyod kaysa maglibro nga may kaibahan nga bolpen.

 
         
 About Romblon l Join Romblon List l Contact Us l Advertise With Us l Links l Feedback l Archives          


2002 - 2006  Sanrokan News Magazine is a publication of RDL-CLEAR (USA/Philippines) Romblon Discussion
List - Cultural, Livelihood & Educational Assistance for Romblon. All Rights Reserved

Disclaimer: The articles featured in this site are those of the authors and do not necessarily
reflect the opinions and views of editorial board of Sanrokan News Magazine or RDL-CLEAR.