Home l News l Op-Eds l Features l Literary l Lighter Side l Letters l Search l About Us l Guestbook          Feb - March 2006

   

         
 

Verses 1001

Verses 1002

His Blood Most Precious

Sugal ng Buhay

Kanogon

Sarawayon

Read Preface to the Compilation
Download Participant's Profile

POEMS

Onhan: Sa Diin Kaw Kadya?

Asi: Asin, Tubi, Buay ag Tudlo

Ini: Ang Gulong Kag Tawo

FEATURES

Onhan: Parola

Asi: Bagulayag

Ini: Arado o Libro

SHORT STORIES

Onhan: Ang Ginto nga Pangsulat

Asi: Sa Ruhang Maggi ag Osang Itlog

Ini: Itsura, Salamin ng Pagkatawo

 

Sa Ruhang Maggi ag Osang Itlog (Asi)

Benedict F. Orozo

 

Nagtukturuokey kag manok sa likor it puno it talisay.  Nakahigot apunang kwadan. Naghuhusotey kag silak sa yubot nak ringring nak pawor. Hagupaas it hangin ay maranggay. Mga huni it yanggam ay nagsosonatay nak agay kuno. Nahuhugmaney kag suya nak tonsoy.

 

Bigla ngasing it balikwa liong si Danoy. Pumanir kang Nang Beda ag mag-usisar.

 

"Nay, asing pay banlakey ng tonsoy?", ya-o ni Danoy.

 

Nakibot ngasing si Nang Beda sa gulping pag-ayaba ni Danoy.

 

"Ha! A, eh, buko ra, Lolong! Kita'y imo ing kikibot!" sabat ni Nang Beda. Isutaney matikrag tong osang tonsoy.

 

"Hmm, si Nanay talaga! Makibutoney.." Sabay kupkop sa palanggang Nanay. Tuyar si Danoy. Mabuot ag maguyang sa an-om nak magmanghor. Aga pa yang ay nagpapatigayoney sa bayay. Nagbubulig sa pobreng ginikanan nak oya pa narurugay ay ingbilin it tatay.

 

"Oh, asing uya kamo nabeli? Kaligosey... mahuhuli kamo sa skul!" kugwang ni Danoy sa mga manghor. Kuyang-kuyang man sa kapisok ay rali-rale it mukyat ag magtiku-tiko it parehar it sarili.

 

Sa guyang nak 20 anyos, matininguhaoney si Danoy. Namukyat sa sobrang kakulian it pangabuhi pero nagrako nak mabuot ag mabinuligon.

 

"Oh, maley mahaybo mga anak!" abebar ni Nang Beda.

 

"Ay, pay maado ray ling ato pamahaw, ah!" siting ni Amboy, kag puto.

 

"Salida ray liong paig ag piniritong tonsoy!" rugang pa it kag usa.

 

"HalHalHa! mahalin pa! " Ayab-ab ni Danoy aber sa suyok-suyok ay mahapros ka isipong puat tuyar yangey kag suya adlaw-adlaw. Nag-inut-inot yangey sida it palipor sa tyakor. Nagpapainu-ino kung asing tuyar. Nagyuyupar kag utak ni Danoy. Nagsumpaler...

 

Bata-bata pa it kato si Danoy kag maglibawo kag ida tatay. Oya pupamohon. It yang nawagit.

 

"Hu!Hu!Ha!" panambitan it ida Nanay habang ing rurudan kag muslag nak si Amboy.

 

Rugay-rugay ra gihapon it tibaw ni Nang Beda. Napayangan yang it usang adlaw, ag napanambitan ray. Nayagahan kaling tanan ni Danoy. It yangey na liwas it bayay sida ag magyuyagadaw sa kilir it baktason. Oya sida nakakamalay ay hapon ray yaki.

 

Masugbo ray kag adlaw. Sa rampog ay nagpapakitlooy nak tabunan. Ka huni it syagunting ay marurungog aber riin.  Nagtikangey si Danoy paule.  Bitbit ka nabitas nak tsinelas sa kayuyumaon.

 

"Nay, hariin ka?" ayaba nida pagsampot sa bayay.

 

"Danoy, rahali ako!" sabat ni Nang Beda.

 

Naabutan ni Danoy nak nagpaparehar it paninghapon kag ida Nanay. Oya nakapaning-ugto sida sa sobrang pagpainu-ino. Kanunot kag ida mga manghor nak osa sa atubangan it papag nak kaunan.

 

"Maley, hayboey reli," ikag ni Nang Beda.

 

Pay mayaswa kag puso ni Danoy pagkarungog sa abebar it kag ida Nanay. Napangisli nopay hanrang ig lipor ka kagutom nak nagsisikmat.

 

Ugaling sa ida pagsuypok, ragli nak napaya kag ngisli sa oda pagkamasir nida sa inra itunlong suya. Nag-aaso-aso pa kag sabaw it maggi nak yinamuran it itlog. Pay mabika ka rughan ni Danoy sa natiiran.

 

"Hmm, pagkau-agnom!" seling ni Amboy. Masamot ling hungit ag higop.

 

"Oh, rahan-rahan!" seling ni Nang Beda.

 

Oya pa ngani natatlong hungit si Danoy ay upotey kag mayukong. Reli oyaey napigahe ka pagyapasak it yuha sa nayusrok. Nagtinrog sida. Pay ingga it naghoot sa ida katunlan. Pumagto mayungot sa gaha.

 

"Asing tuyar? Oyaey baga kali katapusan! Ako'y inasawaaney. Diyos ko!" nguyob ni Danoy.

 

Sa liwas ay nagsisiga ka buyan. Naghahator it hadag sa kalag nak naruruyman. Nagyaya-o kag kukok pag napyakupak kag syagunting.

 

"Danoy!" pakitlooy nak ayaba ni Nang Beda.

 

Nagsauli si Danoy! Nagtiir sa palanggang Nanay nak nopay matibaw. Tumikrag ray kag yuha ni Danoy.

 

Sa rugo ay ingtataban it iro kag ruhang susudlan it "maggi" ag kag bayadan it osang itlog.

 
         
 About Romblon l Join Romblon List l Contact Us l Advertise With Us l Links l Feedback l Archives          


2002 - 2006  Sanrokan News Magazine is a publication of RDL-CLEAR (USA/Philippines) Romblon Discussion
List - Cultural, Livelihood & Educational Assistance for Romblon. All Rights Reserved

Disclaimer: The articles featured in this site are those of the authors and do not necessarily
reflect the opinions and views of editorial board of Sanrokan News Magazine or RDL-CLEAR.